EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Spór zbio­rowy w Teatrze Pol­skim we Wro­cła­wiu

Spór zbio­rowy w Teatrze Pol­skim we Wro­cła­wiu


Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu spotkała się 5 września 2016 roku z dyrektorem teatru Cezarym Morawskim. Celem spotkania było uzyskanie odpowiedzi od dyrekcji na postulaty pracownicze złożone 1 września 2016 roku. Strony nie doszły do porozumienia w żadnym z punktów, więc Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza weszła w spór zbiorowy z dyrektorem Morawskim. Jednocześnie obie strony wyraziły chęć negocjacji, data kolejnego spotkania zostanie ustalona po 15 września 2016 roku.

Główne postu­laty – o podwyż­sze­nie bar­dzo niskich pen­sji zasad­ni­czych w Teatrze Pol­skim, a także o zacho­wa­nie obec­nej liczby zatrud­nio­nych na kolejne dwa sezony teatralne – spo­tkały się ze szcze­gól­nym opo­rem pra­co­dawcy. Dyrek­tor twier­dził, że insty­tu­cja wymaga planu napraw­czego, co w rze­czy­wi­sto­ści ozna­cza oddłu­że­nie teatru, co sta­nie się praw­do­po­dob­nie albo kosz­tem reper­tu­aru albo oszczęd­no­ści kadrowy. Komi­sja nie zamie­rza dopu­ścić, by stało

Przedstawiciele komisji tłumaczą swoje stanowisko w sposób nastepujący: "Nasze postulaty dotyczą spraw pracowniczych, socjalnych i bytowych. I nie są to, naszym zdaniem, postulaty wygórowane i niemożliwe do zrealizowania. Ostatnia regulacja płac była w teatrze już niemal 8 lat temu, poza tym Urząd Marszalkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał tylko raz dodatkową kwotę do budżetu teatru na tę podwyżkę, później wyższe płace obciążyły budżet teatru. Trzeba dodać, że podstawowe płace zasadnicze w teatrze (wynoszące poniżej 3 tys. złotych brutto) są zdecydowanie niższe niż średnia krajowa. Postulaty, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego pracowników oraz umożliwienia im pracy w godnych warunkach, powinny być czymś oczywistym w XXI wieku."

Poni­żej publi­ku­jemy żąda­nia ze sporu zbio­ro­wego.

  1. Wpro­wa­dze­nie roz­li­cza­nia nad­go­dzin w for­mie finan­so­wej, w szcze­gól­no­ści w przy­padku pracy poza sie­dzibą teatru
  2. Wypła­ce­nie dodat­ków miesz­ka­nio­wych z środ­ków fun­du­szu socjal­nego
  3. Podnie­sie­nie wyna­gro­dze­nia zasad­ni­czego pra­cow­ni­ków: akto­rów, pra­cow­ni­ków tech­nicz­nych i admi­ni­stra­cyj­nych, teatru o 1000 PLN brutto (w przy­padku akto­rów z zacho­wa­niem dotych­cza­so­wego sys­temu roz­li­czeń spek­ta­kli)
  4. Wpro­wa­dze­nie osob­nego wyna­gro­dze­nia dla pra­cow­ni­ków tech­nicz­nych zwią­za­nych z mon­ta­żem i demon­ta­żem sce­no­gra­fii.
  5. Wpro­wa­dze­nie zmian w regu­la­mi­nie pracy umoż­li­wia­ją­cych odmowę udziału w spek­ta­klu z przy­czyn leżą­cych po stro­nie aktora (klau­zula sumie­nia)
  6. Powo­ła­nie peł­no­moc­nika ds. prze­ciw­dzia­ła­nia dys­kry­mi­na­cji na tle płcio­wym i orien­ta­cji sek­su­al­nej zatrud­nio­nych.
  7. Zapew­nie­nie opieki przed­szkol­nej dla dzieci pra­cow­ni­ków Teatru.
  8. Gwa­ran­cje poziomu zatrud­nie­nia zarówno pra­cow­ni­ków tech­nicz­nych jak i arty­stycz­nych w naj­bliż­szych dwu sezo­nach.
  9. Dopo­sa­że­nie miejsc pracy w celu wyeli­mi­no­wa­nia sytu­acji, w któ­rych pra­cow­nicy zmu­szeni są do korzy­sta­nia z wła­snego sprzętu.

 

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.