EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Zjazd Roboczy Inicjatywy Pracowniczej - sprawozdanie

Obrady Zjazdu Roboczego OZZ Inicjatywa Pracownicza (24-25.10.2020)
Obrady Zjazdu Roboczego OZZ Inicjatywa Pracownicza (24-25.10.2020)

W dniach 24-25 października odbył się Zjazd Roboczy Inicjatywy Pracowniczej. Ze względu na wprowadzone w tym czasie obostrzenia, wydarzenie zorganizowano w formie telekonferencji. W Zjeździe wzięło udział ponad 30 osób, reprezentujących ponad 20 struktur zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych OZZ IP. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, głównym tematem obrad były przygotowania do XII Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatek (KZD), który odbędzie się w marcu 2021 r.

Zjazd podzielony był na 3 główne bloki: „Kwestie organizacyjne”, „Postulaty programowe” oraz tematy do pracy w podgrupach zgłoszone przez poszczególne komisje i grupy robocze działające w Związku.

Obrady rozpoczęły 3 prezentacje, poświęcone sprawom organizacyjnym. W tej części, przedstawiciele i przedstawicielki Komisji Krajowej zreferowali sytuację finansową IP, funkcjonowanie Biura Związku oraz wstępne propozycje zmian statutowych.

W zakresie finansów, najważniejszym wnioskiem z dyskusji była konieczność zreformowania systemu zbierania składek oraz podwyższenia ich wysokości. Chociaż nasz związek posiada w tej chwili dość znaczne oszczędności (w stosunku do sytuacji w latach ubiegłych), to ze względu na dynamiczny rozwój oraz konieczność sfinansowania coraz większego zakresu działań, w przyszłym roku pod obrady KZD zostanie przedstawiona propozycja zwiększenia wysokości składki członkowskiej. Poza samym zwiększeniem składki, odbędzie się także dyskusja nad tym, czy jej wysokość nie powinna zostać zróżnicowana. Obecnie, tzw. „ogólnopolska część składki”, która służy finansowaniu działań krajowych Inicjatywy Pracowniczej jest zbierana w takiej samej wysokości miesięcznie od każdej osoby należącej do Związku. Takie rozwiązanie jest stosunkowo proste (każdy płaci tyle samo) i powoduje, że skarbnicy i skarbniczki w poszczególnych komisjach nie mają dodatkowej pracy związanej np. w koniecznością wyliczania dokładnej wysokości składki w zależności od zarobków. Z drugiej strony, takie rozwiązanie nie bierze pod uwagę różnic w wysokości zarobków w różnych branżach, miastach czy na różnych stanowiskach pracy – pod pewnymi względami jest to więc system niesprawiedliwy. Komisja Krajowa przedstawiła 3 propozycje zreformowania systemu zbierania składek w OZZ IP:
1. utrzymanie dotychczasowej zasady „każdy płaci tyle samo”, ale przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości ogólnopolskiej części składki;
2. zróżnicowanie wysokości ogólnopolskiej części składki w zależności od poziomu zarobków danej osoby (np. ustalony procent od wynagrodzenia)
3. zróżnicowanie wysokości ogólnopolskiej części składki w zależności od branży w jakiej działa dana komisja.
Propozycje te zostaną przed marcem przyszłego roku skonkretyzowane i w formie uchwał przedstawione pod głosowanie Delegatów i Delegatek.

Biuro Związku to nowa struktura, powołana na podstawie uchwały ostatniego Zjazdu Delegatów i Delegatek w marcu 2019 r. Tworzą ją osoby wybrane do Komisji Krajowej, które odpowiadają za prowadzenie dokumentacji i (wspólnie z grupą roboczą ds. prawnych) obsługę prawną Związku. Dla Inicjatywy Pracowniczej jest to nowe rozwiązanie, głównie ze względu na fakt, że praca osób tworzących Biuro jest wynagradzana – do tej pory nasz związek negatywnie oceniał zatrudnianie osób wchodzących w skład władz krajowych, uznając to za jeden z elementów prowadzących do biurokratyzacji ruchu związkowego. Rosnąca liczba spraw sądowych oraz potrzeb w zakresie poradnictwa prawnego zgłaszanych przez komisję zmusiły nas jednak do wprowadzenia zmian. Ponieważ Biuro jest strukturą nową, zasady jego funkcjonowania oraz organizacja znajdują się cały czas w procesie tworzenia i są na bieżąco oceniane przez członków i członkinie OZZ IP. Można powiedzieć, że ostateczny kształt Biura jeszcze się klaruje, a Zjazd Roboczy był tym momentem, w którym dokonano oceny tego na ile rozwiązania wypracowane przez obecną Komisję Krajową zgodne są z oczekiwaniami całego Związku.

Ostatnim elementem pierwszego bloku Zjazdu była prezentacja propozycji zmian statutowych związanych z organizacją Inicjatywy Pracowniczej. Propozycje te zostały przygotowane w odpowiedzi na dynamiczny wzrost liczebności naszego związku oraz powstawanie nowych struktur IP. Tak dynamiczny rozwój związku skłonił Komisję Krajową do zaproponowania kilku nowych rozwiązań, które – podobnie jak będzie to miało miejsce w przypadku kwestii składek – w przyszłym roku zostaną przedstawione w formie propozycji uchwał i poddane pod głosowania na KZD. Propozycje te zakładają: (1) wydłużenie kadencji Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej do 3 lub 4 lat, (2) powiększenie składu Komisji Krajowej o osoby reprezentujące poszczególne branże w których działają nasze komisje, (3) wyodrębnienie prezydium Komisji Krajowej składającego się z osób wybieranych do pełnienia konkretnych funkcji (Skrabnik/Skarbniczka, Koordynator/ka ds. Finansów, Kooordynator/ka ds. Szkoleń, Koordynator/ka ds. Międzynarodowych itp.), które mogłyby otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę na rzecz związku. Poza tymi zmianami, Komisja Krajowa będzie starać się inicjować powstawanie Koordynacji na poziomie tych województw, w których działa większa liczba komisji IP – aby dynamicznemu rozwojowi nowych struktur towarzyszyło budowanie wzajemnej solidarności i kontaktów na poziomie lokalnym.

Druga część Zjazdu poświęcona była dyskusjom o charakterze programowym. Skupiliśmy się na 4 tematach: (1) prawie do strajku, (2) pracowniczej strategii wobec kryzysu, (3) odpowiedzi związku na wyzwania ekologiczne oraz (4) organizowaniu młodzieży. Pierwsze trzy tematy omówiono przede wszystkim w formie podsumowania dotychczasowych działań OZZ IP. Jeśli chodzi o prawo do strajku, to z jednej strony pojawiła się kwestia edukacji członków i członkiń w zakresie obowiązującej procedury prowadzenia sporu zbiorowego. Z drugiej strony, OZZ IP od dawna wskazuje na cały szereg ograniczeń zawartych w polskim prawie, które sprawiają, że bardzo trudne jest zorganizowanie legalnej akcji strajkowej. Na tym polu zaplanowano więc działania dwutorowe: popularyzację wiedzy prawnej za pomocą szkoleń oraz formułowanie postulatów zmian w Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W zakresie „pracowniczej strategii na czas kryzysu” najważniejszym wnioskiem była konieczność skonkretyzowania tego jak IP jako całość i poszczególne komisje osobno mają reagować na próby przerzucania kosztów kryzysu na klasę pracującą. Podobnie wyglądała dyskusja nt. związków pomiędzy ruchem pracowniczym a ekologią – zgadzamy się co do tego, że walka o środowisko naturalne jest częścią walki o lepsze warunki życia pracowników i pracownic; potrzebujemy jednak dokładniejszego określenia w jaki sposób działalność związana z obroną natury przed degradacją może być prowadzona przez poszczególne struktury Inicjatywy Pracowniczej.

Sobotnie obrady zamknęła prezentacja działalności Koła Młodzieżowego OZZ IP – nowej struktury powołanej w Warszawie i z założenia nakierowanej na organizowanie młodych pracowników i pracownic. W założeniach, tego typu struktury będą powstawać w kolejnych miejscowościach, aby dać osobom studiującym i uczącym się możliwość dołączenia do związku zawodowego bez konieczności zapisywania się do struktur zakładowych czy międzyzakładowych.

Obrady w niedzielę 25 października zostały podzielone na dwie części: pracę w podgrupach i podsumowanie na sesji plenarnej. Dyskusje w podgrupach obejmowały tematy takie jak: działalność grupy ds. prawnych, działalność grupy szkoleniowej, wypracowanie procedur dotyczących rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy, współpraca między komisjami działającymi na uczelniach wyższych oraz wypracowanie stanowiska wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego ograniczającego dostęp do aborcji.
Spośród tych 5 tematów, w kontekście nadchodzącego Zjazdu Delegatów i Delegatek szczególne znaczenie mieć będzie praca wykonana przez grupę pracującą nad procedurami antykonfliktowymi – na jej podstawie zostaną przygotowane propozycje zmian statutowych, które mają uregulować kwestię tego jak jako związek mamy radzić sobie z sytuacjami konfliktów oraz niewłaściwych, przemocowych zachowań, które mogą się pojawić. Dodatkowo, zmianom statutowym towarzyszyć będą szkolenia oraz publikacja wewnętrznego poradnika omawiającego zasady postępowania w takich sytuacjach.

Ze względu na fakt, że tuż przed rozpoczęciem Zjazdu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja ze względu na „ciężkie uszkodzenie płodu lub jego nieuleczalną chorobę” jest „niezgodna z Konstytucją”, tym samym ograniczając dostępność do aborcji w Polsce, Zjazd zwieńczyło przyjęcie stanowiska potępiającego wyrok TK oraz wzywającego do protestów i wsparcia kobiecej solidarności wobec coraz bardziej represyjnych regulacji prawnych.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.